Σημαντική επιβάρυνση στα καταστήματα, επιβάλει ο νέος νόμος Χρυσοχοΐδη για τα όπλα


11/11/2020

Με σημαντική επιβάρυνση πάνω φτάνει αρκετές χιλιάδες ευρώ, εν μέσω Lockdown και μέσω απαγόρευσης για τη θήρα, φορτώνονται πολλές επιχειρήσεις κυνηγετικών ειδών μετά τη δημοσίευση του ΦΕΚ με το νέο νόμο Χρυσοχοΐδη .

Η αναμενόμενη υπουργική απόφαση για τα μέτρα ασφαλείας στα οπλοπωλεία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και με τις νέες αλλαγές απαιτεί μεγάλες δαπάνες για τη συνέχιση της λειτουργίας τους, οι οποίες πιθανόν να οδηγήσουν στο κλείσιμο αρκετών καταστημάτων πώλησης κυνηγετικών ειδών.

Πιο συγκεκριμένα ο νέος νόμος αναφέρει:

Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 3009/2/177-α
ΦΕΚ 4705/Β/23-10-2020

«Άρθρο 4
Καταστήματα εμπορίας πυροβόλων όπλων, μερών και πυρομαχικών αυτών καθώς και εκρηκτικών μηχανισμών – Εργαστήρια επισκευής πυροβόλων όπλων.

1.Στα καταστήματα εμπορίας πυροβόλων όπλων, μερών και πυρομαχικών αυτών, στα εργαστήρια επισκευής πυροβόλων όπλων καθώς και στα καταστήματα εμπορίας εκρηκτικών μηχανισμών, λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα ασφαλείας:
α) Τοποθετούνται στις προθήκες, στα παράθυρα και στις βιτρίνες πιστοποιημένοι άθραυστοι αντιβανδαλιστικοί υαλοπίνακες ή μόνιμα ισχυρά μεταλλικά πλέγματα, τα οποία παραμένουν ασφαλισμένα σε 24ωρη βάση.
β) Τοποθετούνται θωρακισμένες θύρες ασφαλείας με πιστοποιημένες κλειδαριές ασφαλείας τόσο στην θύρα κύριας εισόδου όσο σε όλες τις θύρες που οδηγούν σε κοινόχρηστους και ακάλυπτους χώρους του κτηρίου. Επιπλέον, η θύρα κύριας εισόδου θα πρέπει να διαθέτει αυτόματες κλειδαριές ασφαλείας, ώστε αμέσως μετά από κάθε είσοδο και έξοδο στο κατάστημα ή εργαστήριο, η θύρα να παραμένει πάντα κλειδωμένη. Όλες οι θύρες θα παραμένουν υποχρεωτικά κλειδωμένες κατά τις ώρες λειτουργίας αυτού.
γ) Τοποθετείται απαραιτήτως σύστημα συναγερμού, το οποίο καλύπτει τις θύρες, τα παράθυρα, τις βιτρίνες, τις προθήκες, τους αποθηκευτικούς χώρους καθώς και όλους τους εσωτερικούς χώρους.
δ) Τοποθετείται εντός του καταστήματος ή εργαστηρίου απαραιτήτως φωτισμός ασφαλείας, καθώς και φωτισμός ανίχνευσης κίνησης που λειτουργεί ιδίως κατά τη διάρκεια της νύκτας.
ε) Τοποθετείται απαραιτήτως κλειστό σύστημα παρακολούθησης, με καταγραφικό και δυνατότητα αυτόματης αποθήκευσης δεδομένων στο διαδίκτυο, το οποίο να καλύπτει όλους τους εσωτερικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων και των αποθηκευτικών χώρων.

2.Κατ’ εξαίρεση, δεν απαιτείται σύστημα συναγερμού για μικρά καταστήματα εμπορίας ειδών κυνηγιού, στα οποία εναποθηκεύονται μέχρι δέκα (10) χιλιόγραμμα πυρίτιδας, δέκα χιλιάδες (10.000) φυσίγγια όπλου για θήρα και ίση ποσότητα καψυλλίων κυνηγιού.

3.Οι υπεύθυνοι των καταστημάτων εμπορίας πυροβόλων όπλων, μερών και πυρομαχικών αυτών, των εργαστηρίων επισκευής πυροβόλων όπλων καθώς και των καταστημάτων εμπορίας εκρηκτικών μηχανισμών υποχρεούνται στους αποθηκευτικούς χώρους να λαμβάνουν τα ακόλουθα μέτρα ασφάλειας:

α) Να εναποθηκεύουν σε ειδικά ερμάρια ασφαλείας, πακτωμένα στο έδαφος ή στον τοίχο, ή σε άλλους ειδικά διαμορφωμένους χώρους ασφαλείας:

1)περίστροφα, ημιαυτόματα πιστόλια και όπλα σκοποβολής, σε ποσότητα μέχρι πενήντα (50) τεμάχια και όπλα για θήρα μέχρι εκατόν πενήντα (150) τεμάχια. Σε κάθε περίπτωση το σύνολο των ανά πάσα στιγμή εναποθηκευμένων ως άνω όπλων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα (150) τεμάχια και
2)φυσίγγια περιστρόφων, ημιαυτόματων πιστολιών και όπλων σκοποβολής, σε ποσότητα μέχρι πενήντα χιλιάδες (50.000) τεμάχια και φυσίγγια όπλου για θήρα μέχρι εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) τεμάχια. Σε κάθε περίπτωση το σύνολο των ανά πάσα στιγμή εναποθηκευμένων ως άνω φυσιγγίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) τεμάχια.
β) Να εναποθηκεύουν σε ειδικούς χώρους εντός του καταστήματος ή εργαστήριου, οι οποίοι να μην διαθέτουν παράθυρα, να έχουν θωρακισμένη θύρα ασφαλείας με πιστοποιημένες κλειδαριές ασφαλείας και να είναι συνδεδεμένοι με σύστημα συναγερμού:
1)εκρηκτικούς μηχανισμούς, σε ποσότητα μέχρι πενήντα (50) τεμαχίων,
2)περίστροφα, ημιαυτόματα πιστόλια και όπλα σκοποβολής, σε ποσότητα άνω των πενήντα (50) τεμαχίων και μέχρι πεντακοσίων (500) τεμαχίων κατά ανώτατο όριο καθώς και όπλα για θήρα, σε ποσότητα άνω των εκατόν πενήντα (150) τεμαχίων και μέχρι δύο χιλιάδων
(2.0)τεμαχίων κατά ανώτατο όριο. Σε κάθε περίπτωση το σύνολο των ανά πάσα στιγμή εναποθηκευμένων ως άνω όπλων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο χιλιάδες (2.000) τεμάχια και
3)φυσίγγια περιστρόφων, ημιαυτόματων πιστολιών και όπλων σκοποβολής, σε ποσότητα άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000) τεμαχίων και μέχρι πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) τεμαχίων κατά ανώτατο όριο καθώς και φυσίγγια όπλου για θήρα, σε ποσότητα άνω των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) τεμαχίων και μέχρι ένα εκατομμύριο πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000) τεμαχίων κατά ανώτατο όριο. Σε κάθε περίπτωση το σύνολο των ανά πάσα στιγμή εναποθηκευμένων ως άνω φυσιγγίων δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) τεμάχια.
γ) Να εναποθηκεύουν τα πυροβόλα όπλα της κατηγορίας Α’ του Παραρτήματος I του ν. 2168/1993 και τα μέρη αυτών εντός ειδικού χρηματοκιβωτίου, συνδεδεμένου με το σύστημα συναγερμού.
δ) Δεν επιτρέπεται:
1) Να έχουν στο κατάστημά τους περισσότερα από δύο (2) πυροβόλα όπλα της κατηγορίας Α’ και μακρύκαννα της κατηγορίας Β’ του Παραρτήματος I διαφορετικού τύπου (ένα όπλο για κάθε τύπο) και περισσότερα από δύο (2) επιπλέον μέρη για κάθε διαφορετικό τύπο όπλου.
2)Να έχουν εκτός ασφαλών προθηκών περισσότερα από πέντε (5) περίστροφα, ημιαυτόματα πιστόλια ή όπλα σκοποβολής.
3)Να εναποθηκεύουν στο κατάστημα ή στο εργαστήριο επισκευής τους ποσότητες όπλων και φυσιγγίων αυτών πέραν των αναγραφομένων στην παρούσα παράγραφο.
4.Εντός του ιδίου χώρου επιτρέπεται η συνλειτουργία των αναφερόμενων, στο παρόν άρθρο, επιχειρήσεων, με τις εξής απαραίτητες προϋποθέσεις:
α) Να υπάρχει διαχωριστικό τοιχίο, το οποίο σαφώς να οριοθετεί τους χώρους λειτουργίας των εν λόγω επιχειρήσεων.
β) Να τηρούνται χωριστά βιβλία και λοιπά απαιτούμενα στοιχεία για κάθε επιχείρηση.
γ) Το σύνολο των εναποθηκευμένων όπλων, πυρομαχικών, πυρίτιδας και καψυλλίων των επιχειρήσεων αυτών να μην υπερβαίνει το ανώτατο όριο, που προβλέπεται για τη μία επιχείρηση.
5.Ο μέγιστος αριθμός των όπλων και των πυρομαχικών αυτών, που δύνανται να εναποθηκεύονται σε καταστήματα εμπορίας ή εργαστήρια επισκευής αυτών, εφόσον δεν προβλέπεται στο παρόν άρθρο, υποδεικνύεται εγγράφως από την αναφερόμενη, στην περίπτωση β της παρ. 2 του άρθρου 6 της υπό στοιχεία 3009/2/23-α/1994 υπουργικής απόφασης (Β’ 696), τριμελή επιτροπή και αναγράφεται τόσο στην σχετική έκθεση επιθεώρησης όσο και στις εκδοθείσες άδειες εμπορίας ή επισκευής.».

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ