Στη Βουλή η τροποποίηση του νόμου για τα όπλα


20/02/2020

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με το οποίο τροποποιούνται διατάξεις του ν. 2168/1993 (Α΄147), «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις».
Με το σχέδιο νόμου, τροποποιούνται – συμπληρώνονται οι διατάξεις του ν.2168/1993, σχετικά με τα όπλα και τα πυρομαχικά και εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία με το αντίστοιχο ενωσιακό δίκαιο όσον αφορά στην απόκτηση και κατοχή όπλων.
Το περιεχόμενο των προτεινόμενων αλλαγών με την αναθεωρημένη Οδηγία αποσκοπεί κυρίως στην εναρμόνιση των κανόνων περί σήμανσης των πυροβόλων όπλων, τον καθορισμό κοινών κριτηρίων ως προς τη δυνατότητα μετατροπής όπλων που δίνουν σήμα συναγερμού, την ενίσχυση του συστήματος συλλογής δεδομένων και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και την επιβολή κοινών προτύπων απενεργοποίησης των πυροβόλων όπλων.

Μεταξύ άλλων, προσδιορίζονται εκ νέου τα είδη όπλων των οποίων επιτρέπεται η εισαγωγή από το εξωτερικό με ιδιαίτερη αναφορά στα απενεργοποιημένα πυροβόλα όπλα. Επίσης, ρυθμίζονται εκ νέου θέματα σχετικά με τη διαδικασία εξαγωγής-επανεξαγωγής όπλων για θήρα, καθώς και διαμετακόμισης όπλων και πυρομαχικών, ιδίως όσον αφορά στην υποχρέωση των πλοιάρχων θαλασσίων μέσων για ενημέρωση των αρμοδίων αρχών.
Δείτε ολόκληρο το σχέδιο νόμου και τις παραγράφους που αφορούν το κυνηγετικό όπλο..

Σχέδιο νόμου

Πιο αναλυτικά:

Διατηρείται ο ορισμός του «όπλου», ως ορισμός «γένους», στον οποίο περιλαμβάνονται όχι μόνο τα πυροβόλα όπλα και οι επιμέρους κατηγορίες τους (χαιρετισμού και κρότου, όπλα για θήρα, όπλα σκοποβολής κ.α.), αλλά και συσκευές που μπορούν να επιφέρουν κάκωση ή βλάβη της υγείας (π.χ. συσκευές εκτόξευσης/εκπομπής ακτίνων φωτός «Laser») ή αντικείμενα πρόσφορα για επίθεση, άμυνα ή ακινητοποίηση (π.χ. όπλα ακινητοποίησης ζώων που εκτοξεύουν δίχτυ). Στον ορισμό του όπλου, περιλαμβάνονται πλέον ρητά και τα βέλη για τόξα και βαλλιστρίδες
Περαιτέρω επαναπροσδιορίζονται οι έννοιες του «πυροβόλου όπλου», «του μέρους όπλου», «του ουσιώδους συστατικού μέρους όπλου» και του «εξαρτήματος». Διευκρινίζεται ότι ο γεμιστήρας, εξακολουθεί να υπάγεται στον ορισμό των «μερών» του όπλου.
Στην έννοια των «πυρομαχικών» περιλαμβάνονται, πέραν των στοιχείων της Οδηγίας, και άλλα είδη όπως τα αβολίδωτα φυσίγγια κρότου και κρότου-αερίων, καθώς και τα πάσης φύσεως εφόδια βολής όπλων οιουδήποτε τύπου που περιέχουν βλαπτικές χημικές ή άλλες ουσίες ή γόμωση εκρηκτικής ύλης. Διευκρινίζεται ότι στην έννοια των «πυρομαχικών» δεν περιλαμβάνονται τα βλήματα/βολίδες αεροβόλων όπλων, καθώς και οι χρωμόσφαιρες, όταν τοποθετούνται, ως έχουν, σε αεροβόλο όπλο τύπου «airsoft» και όχι σε πυρομαχικό (π.χ. σε καψυλλιωμένο κάλυκα), με την επιφύλαξη η χρωστική ουσία να μην προκαλεί τα βλαβερά αποτελέσματα που αναφέρονται στον ορισμό του «όπλου».
Επιπλέον, προσδιορίζεται για πρώτη φορά η ύλη των βλημάτων, χόνδρων (σκαγιών) και ψήφων (σφαιριδίων) των φυσιγγίων όπλων για θήρα, η οποία απαιτείται να είναι μόνο μεταλλική.
Σε ό,τι αφορά τον ορισμό των «εξαρτημάτων», επισημαίνεται ότι στις συσκευές ή εγκαταστάσεις που προορίζονται για το φωτισμό των σκοπευτικών του όπλου συμπεριλαμβάνονται εκτός των οπτικών ινών (fiber optic) και τα αυτοφωτιζόμενα σκοπευτικά (π.χ. τύπου tritium), ενώ με τον όρο «σκοπευτικές διόπτρες», οι οποίες εκ κατασκευής προορίζονται για την τοποθέτηση τους σε όπλο, με σκοπό την υποβοήθηση του εκάστοτε χρήστη, μεγεθύνοντας το στόχο, νοούνται και οι συσκευές σκόπευσης χρωματιστής κουκίδας.

Με το άρθρο 2 τροποποιείται το άρθρο 2 του ν. 2168/1993 σχετικά με τα είδη που επιτρέπεται να εισαχθούν στην ελληνική επικράτεια. Ειδικότερα συμπληρώνεται η περίπτωση θ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 2168/1993, ώστε αφενός μεν να συμπεριληφθούν σε αυτή τα όπλα και οι συσκευές ειδικού τύπου που χρησιμοποιούνται για την εκδίωξη και ακινητοποίηση ζώων, αφετέρου δε να επεκταθεί η δυνατότητα εφοδιασμού με τα όπλα και τις συσκευές της εν λόγω περίπτωσης στο επιστημονικό προσωπικό τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων, καθώς και στο επιστημονικό προσωπικό κυνηγετικών και περιβαλλοντικών οργανώσεων και σε ειδικούς επιστήμονες που υλοποιούν εγκεκριμένα δασικά ή κτηνιατρικά προγράμματα για τον έλεγχο των πληθυσμών ζώων ή τη διαχείριση περιστατικών προσέγγισης τους σε κατοικημένες περιοχές.
Άρθρο 6
Με την παράγραφο 2 προστίθεται εδάφιο στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του ν. 2168/1993 προκειμένου να μην υπέχει ποινική ευθύνη ο κάτοχος όπλου για θήρα, ο οποίος είτε δεν έχει εφοδιαστεί με άδεια κατοχής είτε η άδεια που του είχε χορηγηθεί έχει λήξει και ο οποίος προσέρχεται οικιοθελώς στην αρμόδια αστυνομική αρχή, όχι για να του χορηγηθεί άδεια κατοχής ή να ανανεώσει την ισχύ προηγούμενης άδειας, αλλά για να παραδώσει το κατεχόμενο όπλο θήρας. Με την εν λόγω ρύθμιση συμπληρώνεται η παράγραφος 6 του ως άνω άρθρου, καθόσον μέχρι σήμερα προβλεπόταν απαλλαγή από την ποινική ευθύνη μόνο στις περιπτώσεις που ο κάτοχος προσερχόταν στις αστυνομικές αρχές για την έκδοση ή ανανέωση της άδειας κατοχής του όπλου και είχε ως συνέπεια να παρουσιαστεί το φαινόμενο διατήρησης της παράνομης κατοχής όπλων για θήρα από πρόσωπα που επιθυμούσαν την παράδοση των όπλων και δεν παρουσιάζονταν στις αστυνομικές αρχές υπό τον φόβο ποινικών κυρώσεων.
Άρθρο 7
Με τις παραγράφους 3 και 4 συμπληρώνονται οι παράγραφοι 7 και 10 περίπτ. β’ του άρθρου 10 του ν. 2168/1993, αντίστοιχα, έτσι ώστε, για λόγους πρακτικής διευκόλυνσης, η άδεια οπλοφορίας (για όπλα σκοποβολής ή θήρας) να καλύπτει και τις μετακινήσεις από και προς τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές για διεκπεραίωση υποθέσεων που αφορούν στο όπλο και την άδεια αυτού, καθώς και μετακινήσεις από και προς το κατάστημα επισκευής ή εμπορίας όπλων.

Άρθρο 8
Με την παράγραφο 1 τροποποιούνται τα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2168/1993, προκειμένου να ρυθμιστεί το ζήτημα της μεταφοράς όπλων και λοιπών αντικειμένων του ν. 2168/1993 με σκοπό τη συμμετοχή σε εκθέσεις. Ειδικότερα, δίνεται εξουσιοδότηση να ρυθμιστούν τα σχετικά ζητήματα με την απόφαση της περίπτ. η’ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ως άνω νόμου, με την οποία καθορίζονται και τα σχετικά με την εισαγωγή των ειδών αυτών στην ελληνική επικράτεια για εκθεσιακούς σκοπούς. Ωστόσο, για τα όπλα και αντικείμενα που κατά τη μεταφορά τους κατ’ αρχήν δεν απαιτείται άδεια (όπλα για θήρα, αεροβόλα όπλα και μέρη αυτών, είδη των παρ. 1, περίπτ. α’, υποπεριπτ. αα’ έως αζ’ και 2, περιπτ. β’ και γ’ του άρθρου 1 του ν. 2168/1993), θεσπίζεται υποχρέωση προηγούμενης υποβολής έγγραφης δήλωσης όταν αυτά πρόκειται να μεταφερθούν με σκοπό τη συμμετοχή σε έκθεση. Επισημαίνεται, συναφώς ότι τέτοιου είδους μεταφορές, ήτοι για εκθεσιακούς σκοπούς, δεν επιτρέπονται για πυρομαχικά.

Άρθρο 10
Με τις παραγράφους 1-4 επέρχονται οι αναγκαίες τροποποιήσεις στο καθεστώς χορήγησης – ανάκλησης των προβλεπόμενων από τον ν. 2168/1993 αδειών. Ειδικότερα, με την παράγραφο 1 τροποποιείται η περίπτωση α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του ν. 2168/1993, έτσι ώστε να αντικατασταθούν οι όροι «ψυχασθένεια, ψυχοπάθεια ή άλλες ψυχονευρωτικές καταστάσεις» με τους πιο σύγχρονους και επιστημονικά ορθότερους όρους «μείζονα ψυχική διαταραχή ή σοβαρή διαταραχή προσωπικότητας».
Με την παράγραφο 2 τροποποιείται η παρ. 5 του ιδίου ως άνω άρθρου, προκειμένου να καταστεί σαφές ότι στις περιπτώσεις εκκρεμούς ποινικής δίωξης ή οριστικής ή τελεσίδικης καταδίκης για τα πλημμελήματα της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου υφίσταται δυνατότητα της διοίκησης να ανακαλέσει τις ήδη χορηγηθείσες άδειες του ν. 2168/1993. Αντίθετα, στις περιπτώσεις που η καταδίκη για πλημμέλημα της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου έχει καταστεί αμετάκλητη, εφαρμόζεται η παρ. 6 του άρθρου 18 του ν. 2168/1993 και συνεπώς η διοίκηση υποχρεούται να ανακαλέσει άδειες που έχουν χορηγηθεί.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ