Έλεγχος πληθυσμού αγριόχοιρου για την αφρικανική πανώλη των χοίρων


24/09/2019

Με σκοπό την εντατικοποίηση των μέτρων πρόληψης για την αφρικανική πανώλη των χοίρων, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξέδωσε εγκύκλιο με οδηγίες προς τις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Μακεδονίας – Θράκης και Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας. Σημαντική στην εγκύκλιο είναι η αναφορά στο ρόλο των κυνηγών και των κυνηγετικών οργανώσεων, που θα αναλάβουν την κατάρτιση των συνεργείων δίωξης, μετά από ανάλογη εκπαίδευση. Στην εγκύκλιο επιλύεται και το θέμα της πρόσθετης ασφάλισης των κυνηγών που θα συμμετέχουν στα ορισμένα συνεργεία.

Πιο συγκεκριμένα η νέα εγκύκλιος αναφέρει :

Έλεγχος πληθυσμού αγριόχοιρου – Εντατικοποίηση μέτρων πρόληψης για την αφρικανική πανώλη των χοίρων

α) Η αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/71418/545/06.08.2019 Απόφαση του ΥΠΕΝ (ΦΕΚ 3139 Β’ ) και ΑΔΑ: ΩΕΕΗ4653Π8-Ω2Θ, για τη δίωξη ημίαιμων μη δεσποζόμενων χοίρων και αγριόχοιρων σε αγροτικές και λοιπές περιοχές.

β) Η αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/71082/539/05.08.2019 Απόφαση του ΥΠΕΝ (Φ.Ε.Κ. 3137 Β’) και ΑΔΑ: 7ΝΜ94653Π8-ΦΒΤ που αφορά στις ρυθμίσεις θήρας κυνηγετικής περιόδου2019-2020.

Σε συνέχεια της ανωτέρω (α) σχετικής απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αναφορικά με ερωτήματα που τέθηκαν από τις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και τους Κυνηγετικούς Συλλόγους, ενόψει της άμεσης εφαρμογής των σχετικών ρυθμίσεων στην περιοχή αρμοδιότητάς σας, θέτουμε υπόψη σας τα εξής :

Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις Μακεδονίας – Θράκης και Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας, ως περιοχές υψηλής επικινδυνότητας (περιοχές άμεσης προτεραιότητας) για την είσοδο στη Χώρα της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων (ΑΠΧ), θα πρέπει να ολοκληρώσουν άμεσα τη συγκρότηση των συνεργείων δίωξης ανά Δασική Υπηρεσία για τον έλεγχο – ρύθμιση των πληθυσμών των ημίαιμων μη δεσποζόμενων χοίρων, καθώς και των αγριόχοιρων και να μας κοινοποιήσουν τις σχετικές αποφάσεις συγκρότησης τους.

Οι Δασικές Υπηρεσίες θα πρέπει να αναλάβουν πλήρως το συντονιστικό τους ρόλο και να προκαλέσουν άμεσα την προβλεπόμενη στην Υπουργική απόφαση σύσκεψη με τις λοιπές εμπλεκόμενες Υπηρεσίες και Φορείς (Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ), Αγροτικά Κτηνιατρεία, εκπροσώπους των οικείων Ο.Τ.Α, των τοπικών Κυνηγετικών Συλλόγων, των τοπικών Γεωργοκτηνοτροφικών Ενώσεων, των Φορέων Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών κλπ) που δραστηριοποιούνται στην περιοχή ευθύνης τους.

Στην εν λόγω συνάντηση εργασίας:

• Θα καθοριστούν περαιτέρω οι προτεραιότητες του προγράμματος και ιδίως οι περιοχές, που θα δράσουν τα συνεργεία, συνεκτιμώντας τον κίνδυνο εισόδου στη χώρα, την εγγύτητα της περιοχής δράσης με τις εστίες της ΑΠΧ, που έχουν καταγραφεί στις γειτονικές χώρες, τα τοπικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά και την πυκνότητα του πληθυσμού των ημίαιμων μη δεσποζόμενων χοίρων και των αγριόχοιρων.

• Θα συζητηθεί κάθε άλλη λεπτομέρεια με στόχο την βελτίωση του σχεδιασμού και της αποτελεσματικότητας του μέτρου και θα ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις σε τοπικό επίπεδο ώστε τα συνεργεία να λειτουργήσουν άμεσα στο πεδίο, και να έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα δίωξης ιδιαίτερα στις περιοχές 20 Km από τα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα, συμπεριλαμβανομένων και των Καταφυγίων Άγριας ζωής (ΚΑΖ).

Διευκρινίζεται ότι η υποχρέωση «επίβλεψης με την παρουσία Δασικών Υπαλλήλων» που προβλέπεται σαν προϋπόθεση στην ανωτέρω (α΄) σχετική Υπουργική Απόφαση, δεδομένου ότι η θήρα του αγριόχοιρου γίνεται με ομάδες κυνηγών που αναπτύσσονται σε ευρύτερες περιοχές, θα επιτελείται με την άσκηση εποπτείας και τη δυνατότητα επικοινωνίας των δασικών υπαλλήλων που έχουν οριστεί ως υπεύθυνοι, με τους επικεφαλής των συνεργείων και τις λοιπές αρχές για τον καλύτερο συντονισμό και την ασφαλή ολοκλήρωση του σχεδιασμού.

Για την κοινή προσπάθεια των εμπλεκόμενων Υπουργείων έχει μεγάλη σημασία, η άμεση συνεργασία και ο συντονισμός των Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, με τις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Π.Ε ιδίως με την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων βιοασφάλειας στην διαχείριση των ζωικών υπολειμμάτων, είτε κατά τη διαδικασία της άσκησης της θήρας τις επιτρεπόμενες ημέρες στα πλαίσια της (β) σχετικής, είτε κατά τη διαδικασία του ελέγχου του πληθυσμού των ημίαιμων μη δεσποζόμενων χοίρων και των αγριόχοιρων, ανεξάρτητα από την ύπαρξη του νοσήματος και στα πλαίσια της (α) σχετικής απόφασης του ΥΠΕΝ.

Επίσης θεωρούμε σημαντική την διεξοδικότερη ενημέρωση – εκπαίδευση – κατάρτιση του προσωπικού των Δασικών Υπηρεσιών, των ιδιωτικών φυλάκων θήρας και των κυνηγών από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, για ειδικότερα θέματα επιδημιολογικής εξέλιξης της νόσου (επιπτώσεις στους αγριόχοιρους) προς την κατεύθυνση της ουσιαστικής συμβολής όλων των ενδιαφερομένων στον όσο το δυνατό έγκαιρο εντοπισμό της ΑΠΧ.

Η εκπαίδευση των ανωτέρω πρέπει επίσης να συζητηθεί και να ληφθούν σχετικές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της συνεργασίας σας.

Το θέμα της πρόσθετης ασφάλισης των κυνηγών που θα συμμετάσχουν στα συνεργεία, έναντι τρίτων, θα καλυφθεί από τους ίδιους τους κυνηγούς που συμμετέχουν σε αυτά, με μια πολύ μικρή επιβάρυνση στα ήδη συναφθέντα συμβόλαια για την απόκτηση άδειας θήρας.
Ωστόσο με βάση το σημαντικό έργο που προσφέρεται από τα συνεργεία υπάρχει και η δυνατότητα κάλυψης της δαπάνης αυτής από τους ενδιαφερόμενους συλλόγους και ενώσεις χοιροτρόφων και κτηνοτρόφων, πρακτική που ήδη ακολουθήθηκε εθελοντικά σε κάποιες υπηρεσίες.

Σε περίπτωση που αποφασιστεί αυτή η επιβάρυνση να αναληφθεί από τους Κυνηγετικούς Συλλόγους, συνολικά για όλο το συνεργείο δίωξης που έχει συγκροτηθεί από μέλη τους, τότε η δαπάνη θεωρείται ως «φιλοθηραματικό έξοδο» και θα δικαιολογηθεί ως δαπάνη των συλλόγων εντασσόμενη στα πλαίσια του απολογισμού τους σε αυτή την κατηγορία.

Τέλος εκτιμούμε ότι η συμμετοχή στα συνεργεία έμπειρων κυνηγών που είναι μέλη των συνεργαζόμενων με το Υπουργείο Κυνηγετικών Συλλόγων, αποτελεί βασική
προϋπόθεση για την αποτελεσματική τους λειτουργία και την εκπλήρωση των σκοπών του σχεδιασμού.
Για το λόγο αυτό οι εμπλεκόμενες Υπηρεσίες και Φορείς θα πρέπει να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των κυνηγών και να υποστηρίξουν στο μέτρο των αρμοδιοτήτων τους το σχεδιασμό, ώστε τα συνεργεία να συγκροτηθούν και να ενεργήσουν άμεσα στο πεδίο, σύμφωνα με την (α) σχετική απόφασή του ΥΠΕΝ.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ