Πεδινές πέρδικες στη Δεσκάτη


11/03/2020

Εγκρίθηκε ο εµπλουτισµός βιοτόπου µε το θηραµατικό είδος Πεδινή Πέρδικα (Perdix perdix) εντός της ∆.Ε ∆εσκάτης & των Τ.Κ ∆ασοχωρίου, Παλιουριάς & ∆ήµητρας του ∆ήµου ∆εσκάτης Π.Ε Γρεβενών µε απελευθέρωση 70 ατόµων όπως προτείνεται στη τεχνική έκθεση
Η διάθεση-προµήθεια των θηραµάτων θα γίνει από νοµίµως λειτουργούντα εκτροφεία ιδιωτικά ή κρατικά µε τους εξής όρους και προϋποθέσεις :
1.Να έχει εξασφαλιστεί ο υγειονοµικός και γενετικός έλεγχος των θηραµατικών ειδών που πρόκειται να απελευθερωθούν όπως προβλέπεται στο Γ κεφάλαιο (υγειονοµικός και γενετικός έλεγχος ) και στο παράρτηµα Β της αριθµ 98161/4136/29-9-2008 απόφασης του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων .
Η δειγµατοληψία του γενετικού υλικού θα γίνεται παρουσία δασικού υπαλλήλου.
2. Να έχει εξασφαλιστεί η ορθή διακίνηση των θηραµάτων από τα εκτροφεία όπως προβλέπεται από το ∆ κεφάλαιο (διακίνηση θηραµάτων) της ίδιας απόφασης.
3. Κατά την απελευθέρωση θα συνταχθεί πρωτόκολλο απελευθέρωσης για τη θέση που θα πραγµατοποιηθεί η απελευθέρωση όπως προβλέπεται στο Ε ΄ κεφάλαιο της ίδιας απόφασης.
Οι απελευθερώσεις θα γίνουν πριν την έναρξη της κυνηγετικής περιόδου 2020-2021 σε χρόνο όσο το δυνατόν αποµακρυσµένο από την έναρξη θήρας και σε καµία περίπτωση µικρότερο των 30 ηµερών.
Γ. Οι δαπάνες υλοποίησης εµπλουτισµού του παραπάνω βιοτόπου θα βαρύνουν τις φιλοθηραµατικές δαπάνες του Κυνηγετικού Συλλόγου και θα πρέπει να συµπεριλαµβάνονται υποχρεωτικά στον εγκεκριµένο από τη ∆/νση ∆ασών Γρεβενών προϋπολογισµό του Κυνηγετικού Συλλόγου.
Επισηµαίνεται ότι χωρίς την εκπλήρωση αυτής της προϋπόθεσης δεν θα επιτραπεί ο εµπλουτισµός.
Πηγη:e artemis.gr

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ