Πιστοποιητικό ψυχιάτρου για την άδεια αγοράς όπλου για τους νέους κυνηγούς!!!


11/11/2020

Νέα προβλήματα αναμένετε να δημιουργήσει ο νέος νόμος, του Υπ. κ. Χρυσοχοΐδη για τα όπλα, ο οποίος απαιτεί “Πιστοποιητικό ιατρού ειδικότητας ψυχιάτρου, από το οποίο να προκύπτει η κατάσταση της ψυχικής υγείας του ενδιαφερομένου” για τους νέους κυνηγούς αλλά και για κάτοχους άλλου όπλου για θήρα και έχει παρέλθει τριετία από την ημερομηνία χορήγησης της προηγούμενης άδειας αυτής.

Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 3009/2/177-α
ΦΕΚ 4705/Β/23-10-2020

Άρθρο 1
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 3009/2/ 20-στ’/07.01.1994 απόφασης Υπουργού Δημόσιας Τάξης
1.Από την παρ. 1 του άρθρου 1 διαγράφεται η φράση: «κατηγορίας Α».
2.Η υποπερίπτωση 2 της περ. α’της παρ. 1 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«2) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του ενδιαφερόμενου ότι δεν εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2168/1993. Στην ίδια δήλωση, αναφέρεται πόσα ακόμα κυνηγετικά όπλα κατέχει ο δηλών, ως και ότι το προς αγορά όπλο πληροί τις αναγραφόμενες, στη διάταξη της περίπτωσης ι’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2168/1993, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.».
3.Η υποπερίπτωση 3 της περ. α’της παρ. 1 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«3) Πιστοποιητικό ιατρού ειδικότητας ψυχιάτρου, από το οποίο να προκύπτει η κατάσταση της ψυχικής υγείας του ενδιαφερομένου, καθώς και πιστοποιητικό ιατρού ειδικότητας παθολόγου ή νευρολόγου ή γενικής ιατρικής, από το οποίο να προκύπτει η απουσία οργανικών νοσημάτων και συνεπώς η σωματική ικανότητα και καταλληλότητα του ενδιαφερομένου να φέρει όπλο. Τα ως άνω πιστοποιητικά παραδίδονται από τους ιατρούς, στο πρόσωπο που ζήτησε την εξέτασή του εντός σφραγισμένων φακέλων. Η αρμόδια για την έκδοση της άδειας αστυνομική αρχή ελέγχει το απαραβίαστο των φακέλων και δεν παραλαμβάνει πιστοποιητικό που ο φάκελος του παραβιάσθηκε.
Τα ως άνω πιστοποιητικά δεν απαιτούνται για τη χορήγηση της άδειας αγοράς όπλου για θήρα, σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος άλλου όπλου για θήρα και δεν έχει παρέλθει τριετία από την ημερομηνία χορήγησης της άδειας αυτής.

Από την υποχρέωση προσκόμισης των ανωτέρω πιστοποιητικών, εξαιρούνται οι υπηρετούντες ως μόνιμοι στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας, ως κατέχοντες υπηρεσιακά όπλα.».

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ