ΠΡΟΣΟΧΗ – Απαγορεύσεις θήρας λόγω χιονοπτώσεων –με έκδοση Δασικών Απαγορευτικών Διατάξεων ανά Νομό


27/01/2022

Με εγκύκλιο του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γ. Αμυρά  καλούνται τα Δασαρχεία και οι Δ/νσεις Δασών να προχωρήσουν στην άμεση έκδοση των προβλεπόμενων από το Δασικό Κώδικα Δασικών Αστυνομικών Διατάξεων (Δ.Α.Δ) για τη λήψη μέτρων απαγόρευσης της θήρας σε περιπτώσεις χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας, οι Δασικές Υπηρεσίες καλούνται να εκδώσουν άμεσα τις σχετικές Δασικές Αστυνομικές Διατάξεις.

Με τις Δ.Α.Δ θα προσδιοριστούν τα όρια και ο χρόνος διάρκειας της απαγόρευσης προκειμένου να προφυλαχθούν τα θηράματα λόγω των καιρικών συνθηκών.

Μετά τα ανωτέρω παρακαλούμε για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες και την κοινοποίηση των σχετικών αποφάσεων στην Υπηρεσία μας, μετά την ανάρτηση τους στην «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Αναλυτικά η εγκύκλιος:

Απαγορεύσεις θήρας λόγω χιονοπτώσεων –Έκδοση Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης (Δ.Α.Δ.).

α) Η υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/71052/2165/26-07-2021 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2021 – 2022» (Β’ 3515), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/4436/104/17.01.2022 Απόφαση (Β’ 156).

β) Η παράγραφος 4 του άρθρου 5 «Χρόνος θήρας και περιορισμοί» της αριθμ. 414985/85 ΚΥΑ με θέμα «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» (ΦΕΚ-757 Β’/18-12-1985), όπως ισχύει.

γ)Το άρθρο 258 παρ. 3β και 3στ΄του ΝΔ 86/1969 (Α’ 7), όπως ισχύει.

Με αφορμή τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν σε πολλές περιοχές της Χώρας, λόγω των ισχυρών χιονοπτώσεων ( μεγάλης διάρκειας και έντασης, πλήρης χιονοκάλυψη του εδάφους, ολικός παγετός) θέτουμε υπόψη σας το άρθρο 258 παρ.3 του Δασικού Κώδικα, για τη λήψη μέτρων απαγόρευσης της θήρας στις περιπτώσεις χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας (γ΄ σχετ.) και την παράγραφο 4 του άρθρου 5 της 414985/85 ΚΥΑ ( β΄ σχετ.) , καθώς και τη σχετική με το θέμα αυτό πρόβλεψη μας στην υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/71052/2165/26-07- 2021 Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2021 – 2022» (Β’ 3515) {α΄ σχετ.}.

Επισημαίνουμε ότι προκειμένου οι Δασικές Αρχές να εκδίδουν άμεσα τις προβλεπόμενες από το Δασικό Κώδικα Δασικές Αστυνομικές Διατάξεις (Δ.Α.Δ.) στις περιπτώσεις δυσμενών καιρικών συνθηκών, συμπεριλάβαμε στην παρ.1.11 του κεφ. Γ «Γενικές Ρυθμίσεις» της ρυθμιστικής απόφασης για τη θήρα, σχετική πρόβλεψη για την ενεργοποίηση της οποίας απαιτείται η έκδοση Δ.Α.Δ. από την οικεία Δασική Αρχή, στην οποία θα προσδιορίζονται τα όρια και ο χρόνος διάρκειας της απαγόρευσης και αφού προηγηθεί εκτίμηση της επικρατούσας κατάστασης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω παρακαλούμε για την άμεση έκδοση των προβλεπόμενων από το Δασικό Κώδικα Δασικών Αστυνομικών Διατάξεων (Δ.Α.Δ) που θα αφορούν την απαγόρευση της θήρας στις περιοχές αρμοδιότητάς σας στις οποίες σημειώνονται παρατεταμένες χιονοπτώσεις ή ολικός παγετός και δημιουργούνται αρνητικές για τα θηράματα συνθήκες επιβίωσης.

Ως αποτέλεσμα της συγκεκριμένης απόφασης χρειάζεται μεγάλη προσοχή στις μετακινήσεις των κυνηγών και απαραίτητη επικοινωνία με τις τοπικές Δασικές Αρχές ή Κυνηγετικούς Συλλόγους και θηροφυλακή, για την τυχόν λήψη μέτρων απαγόρευσης θήρας από τα κατά τόπους Δασαρχεία, καθώς η απαγόρευση δεν είναι καθολική, και η διάρκεια της ανάλογα με την περιοχή και την απόφαση της κάθε Δασικής Υπηρεσίας, που έχει εκδώσει την ανάλογη ΔΑΔ (Δασική Απαγορευτική Διάταξη)

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ