Στα λόγια… η παράταση της θήρας του αγριόχοιρου… Δείτε τη νέα απόφαση


13/02/2021

Συνεχίζεται μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2021, δηλαδή μέχρι και τη λήξη της κυνηγετικής περιόδου, η απαγόρευση μετακίνησης για την άσκηση θήρας σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 9147/10.02.2021 – ΦΕΚ Β΄ 534) με τα νέα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας με ισχύ από τη Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021 έως και τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Παρά την παράταση στην περίοδο θήρας έως την 28 Φεβρουαρίου που είχε ανακοινωθεί στην προηγούμενη ΚΥΑ, συνεχίζεται η απαγόρευση μετακίνησης για τη θήρα σε όλη την επικράτεια, με αποτέλεσμα την ουσιαστική ακύρωση της.
Μοναδική εξαίρεση αποτελούν οι περιφερειακές ενότητες Ροδόπης, Έβρου και Ξάνθης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης όπου επιτρέπεται η μετακίνηση μόνο για τη θήρα αγριόχοιρου προς τον σκοπό αντιμετώπισης της αφρικανικής πανώλης των χοίρων.
Πιο συγκεκριμένα η νέα ΚΥΑ αναφέρει:

ιη) Μετακίνηση για τη θήρα αγριόχοιρου προς τον σκοπό αντιμετώπισης της αφρικανικής πανώλης των χοίρων, και μόνο εντός των Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης, Έβρου και Ξάνθης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατά τη διάρκεια ισχύος της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/68735/1777/14.7.2020 απόφασης (Β’ 3053), όπως εκάστοτε ισχύει. Η μετακίνηση της παρούσας περίπτωσης δύναται να πραγματοποιείται με τη συμμετοχή έως τεσσάρων (4) ατόμων.

Για την μετακίνηση για τη θήρα αγριόχοιρου απαιτείται η βεβαίωση κίνησης (Βεβαίωση τύπου Β) και βεβαίωση του οικείου Κυνηγετικού Συλλόγου που πιστοποιεί την ιδιότητα του θηρευτή ως μέλους του.

Στα πρόσωπα που παραβιάζουν τον περιορισμό κυκλοφορίας επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ για κάθε παράβαση. Ειδικώς σε περίπτωση παράβασης των όρων μετακίνησης της περ. (ιη) της παρ. 2 του άρθρου 3 της ΚΥΑ (μετακίνηση για τη θήρα αγριόχοιρου…) επιβάλλονται επιπλέον ανάκληση της σχετικής άδειας του θηρευτή και απαγόρευση έκδοσης άδειας για τα επόμενα τρία (3) χρόνια.
Διαβάστε το νέο ΦΕΚ:
ΝΕΟ ΦΕΚ ΜΕΤΡΩΝ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ